مرتضی ولی دروی ریسک توسعه بدمینتون غرب آسیا
و مدرس فدراسیون جهانی و چهره بدمینتون ج.ا.ا ایران است.
 
استخراج منبع عکس از فیسبوک کنفدراسیون آسیا