قرارداد شرکت فلکس با مسولان ورزش همگانی تایوان

در خصوص حمایت ورزش همگانی

دوچرخه،تنیس و بدمینتون